fbpx
Home

Общи условия

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА УЧИЛИЩА ФАРОС ЗА ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ
С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между: Училища за чуждоезиково обучение Фарос, със седалище и адрес на управление гр. София 1303, ул. Софроний Врачански 2 и адрес за кореспонденция: Централен офис: гр. София 1000, бул. Витоша 65, с управител Георгиос Стратигакис и Потребителите на услугата „Обучение по чужд език“.
I. Основни понятия
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение: „Курсист“ е всяко физическо лице, което учи чужд език във Фарос. „Родител“ е родителят или настойникът на курсист под 18 години. „Годишно обучение“ или “стандартен курс“ е термин за курс с продължителност 8 месеца, с начало м. октомври и край м. май. Осем месечното обучение е разделено на два срока. Първият срок е с продължителност от месец октомври до края на месец януари. Вторият срок – от февруари до края на май. „Интензивно обучение“ е курс с продължителност от 3 до 5 месеца за едно ниво. Този тип курсове са предназначени предимно за възрастни курсисти. „Индивидуално обучение“ е курс с продължителност между 40 и 60 уч. часа за едно ниво, в който се обучава само един курсист. “Записването (регистрация)” за курс на обучение включва: попълване на регистрационен формуляр – Заявление за записване, подписване на Декларация за приемане на общите условия и плащане на такса от страна на курсиста.
II. Записване за курс по чужд език
1. Записването за курс по чужд език става чрез попълване на регистрационен формуляр – Заявление за записване, подписване на Декларация за приемане на общите условия и заплащане на такса за обучение за съответния курс в определените срокове. Записването става в обявените срокове или до изчерпване на свободните места.
2. Записването се приема, че е настъпило след заплащане на поне една вноска от таксата за обучение, съобразно посочената в декларацията. Курсисти, които до сега не са учили във Фарос, задължително правят, безплатен, входен тест за определяне на ниво. Курсистите се разпределят в групи, по график изготвен в клона, в който се провежда обучението на база възраст и ниво.
3. Декларацията за приемане на общите условия и регистрационната форма на курсисти под 18 години се подписват от родител/настойник.
III. Такси, начин на плащане и отстъпки
1. Таксите за обучение, стойността и съдържанието на учебните комплекти за всеки курс са посочени в ценоразписите във всеки един от клоновете на Фарос.
2. Начин на плащане:
2.1. Таксата за годишно обучение може да бъде заплатена наведнъж или на четири равни вноски през учебната година.
2.2. При плащане на вноски, сроковете разписани в Декларация за приемане на общите условия са следните: Първа вноска: при подписване на Декларацията за приемане на общите условия. Втора вноска: до 15-ти ноември на текущата учебна година. Трета вноска: до 15-ти януари на текущата учебна година. Четвърта вноска: до 15-ти март на текущата учебна година.
2.3. При еднократно плащане на цялата учебна такса, същата се внася при подписване на Декларацията за приемане на общите условия.
2.4. При Интензивен курс таксата се заплаща на две равни вноски, като първата е при подписването на Декларацията заприемане на общите условия.
2.5. При Индивидуално обучение се предплащат минимум 20 учебни часа при подписването на Декларацията заприемане на общите условия. Всяко следващо плащане е за 20 учебни часа.
2.6. При попълване на регистрационните документи, курсистът/родителят посочва данните за издаване на фактури за стойността на обучението и учебните пособия.
2.7. Вноските или пълната такса за обучение се заплащат по банков път или в брой в клон на Фарос. 2.8. Необходимият комплект учебници и/ или допълнителни учебни материали, според определеното съдържание за съответното ниво и вид курс се заплащат по банков път или в брой в офиса на издателство ММ Пъбликейшънс.
2.9. В таксата за обучение не са включени таксите за изпити на други външни институции, като тези на университета Кеймбридж.
2.10. При записване за следваща учебна година през месеците май, юни, юли и август, курсистът заплаща таксата заобучение при подписването на Декларацията за приемане на общите условия с общите условия. Записване, за което не е направено плащане в рамките на 3 календарни дни от подписването на регистрационните документи, се анулира.
2.11. При късно записване (записване след началото на курса или след определените срокове за плащане) плащането трябва да стане най-късно в следващия работен ден след подписването регистрационните документи.
2.12. Определената и нанесена в декларацията годишна такса за обучение не се променя в рамките на учебната година за която е валидна, както и стойността на учебните комплекти.
3. Отстъпки
Курсистите в чуждоезиково обучение могат да се възползват от различни отстъпки според Политиката за отстъпки на Фарос публикувана в сайта или обявени конкретни промоции:
3.1. Отстъпка 10 % за втори член от семейството: Отстъпката за втори член на семейството се ползва тогава, когато във Фарос учи повече от едно дете от семейството /брат, сестра/.
3.2. Програма за лоялни клиенти „Доведи приятел“. Условията на програмата са разписани и налични във всеки клон на Фарос, както и в Политиката за отстъпки.
3.3. Курсистите в Индивидуален курс на обучение могат да заплатят предварително за пълния курс учебни часове и да получат 10% отстъпка.
3.4. Летните ни курсове за деца са с 20% отстъпка, като други отстъпки не се прилагат.
3.5. Всички клиенти на Фарос могат да се възползват от специалните оферти за ранно записване до 30-ти юни.
IV. Прекъсване на обучението и отсъствие от обучение от страна на клиента
1. Когато курсистът е записан за конкретен курс на обучение, той заема място в курса за целия период на обучение. При прекъсване на обучението едностранно от курсиста, Фарос не възстановява заплатената такса.
1.1. Посещението на избрания курс е задължително, без право на отсъствия.
1.2. Ако курсистът е заплатил част от дължимата такса за обучение и прекъсне по своя вина, то той продължава да дължи остатъка от определената такса за курса. При равни или повече от 1/3 от броя на часовете за съответния курс отсъствия, курсистът не може да завърши курса и да получи сертификат. Таксата за времето през, което са направените отсъствия /дори по уважителни причини/ не се възстановява.
2. Ако на курсист се наложи да прекъсне курса поради изключителни обстоятелства Управителят може да одобри молба за възстановяване или прехвърляне на част от платената такса за следващата учебна година. Молбата за възстановяване /прехвърляне на част от платената такса, заедно с придружаващи
документи, се подава в писмена форма за разглеждане от Управителя. Размерът на частта, която ще се възстанови или прехвърли, се изчислява, като от стойността на оставащите часове, които не са посетени след получаването на писмената молба за прекъсване на курса, се извади административна такса в размер на 10 % от общата внесена от курсиста сума. Прехвърлената такса може да се ползва през последващите 12 месеца /следващата учебна година/от същия курсист или от друг член на семейството.
3. Прехвърляне на част от такса и възстановяване на такса за курс могат да бъдат поискани в рамките на една седмица след датата на прекъсване на курса. След изтичането на този срок няма да бъдат разглеждани молби за прехвърляне и възстановяване на такса.
4. Със записването си за курс курсистът прави избор да посещава учебните занятия. В случай на отсъствие и пропускане на учебни занятия Фарос не връща никаква част от таксата на курсиста.
5. При по-продължителни отсъствия и по преценка на преподавателя курсистът може да бъде поканен на допълнителни часове консултация за индивидуална работа.
V. Прекратяване на обучението от страна на Фарос
1. Обучението на курсист може да бъде прекратено от страна на Фарос в следните случаи:
1.1. При лошо поведение Фарос има правото да прекрати обучението на курсист, който пречи на протичането на нормален учебен процес, без да дължи на курсиста връщане на такса. Курсистите трябва да се държат прилично, да изпълняват изискванията на преподавателите, да спазват вътрешния ред. Не се допуска пушенето в сградата на училището. Не се допуска използването на мобилни апарати по време на учебните занятия.
2. Неплащане на такса – Фарос има правото да прекрати обучението на курсист, който забавя или не плаща вноските за обучение в посочените срокове.
3. При забавяне или неплащане на първа или пълна вноска курсистът не може да започне своето обучение.
4. Фарос си запазва правото да отмени курс в случай, че не се съберат достатъчно курсисти. В този случай ще предложим алтернатива в друг филиал или възстановяване на таксата за обучение. Такса за обучение се връща в пълен размер, както и сумата за учебници, единствено и само при отмяна на курс, като учебниците трябва да бъдат върнати във вида, в който са получени /изряден търговски вид/.
4.1. Ако програмата за втория учебен срок в клона, който курсиста е посещавал през първия срок, съвпада с часовете в държавното училище и в този клон няма групи, които да са във време на посещение извън часовете на курсиста в държавното училище, ще предложим алтернатива в друг филиал или възстановяване на неусвоената сума от платената такса.
5. Заплатена такса се връща само, ако курсът е прекратен по вина на Фарос.
VI. График на занятията
1. Графикът на занятията се прави преди началото на всеки срок, като Фарос взима под внимание само и единствено смяната на курсистите в държавните училища.
2. Годишното обучение е групово и при изготвяне на графика за провеждането на курса Фарос не се съобразява с програмата или с други занимания на курсистите извън смяната им в държавните училища.
3. Програмите за първи и втори срок могат да бъдат различни.
4. Очакваме родителят да информира ръководството на клона за смяната на курсиста 2 седмици преди началото на всеки срок.
5. Фарос си запазва правото да прави промени в графика на учебните занятия.
6. При провеждане на обучението във Фарос курсистите могат да ползват само и единствено оригинални учебни пособия, определените за всяко ниво комплекти. Ползването на копирани материали не се разрешава.
VII. Ваканции
1. В училища Фарос се придържаме към официално обявените ваканции и официални празници, обявени от Министерство на образованието и науката.
2. Фарос спазва обявените от РЗИ грипни ваканции.
3. Решение за времето и начина на наваксване на пропуснатия учебен материал поради грипни ваканции се взема от Главния методик на Фарос. Продължителността на пропуснатите занятия и конкретните дни на отучване са по преценка на Главния методик.
4. Договореният брой часове за дадената учебна година може да варира, ако има грипни ваканции или други извънредни обстоятелства.
VIII. Отговорности на страните
1. Въпреки, че полагаме всички възможни мерки в грижата ни за нашите курсисти и тяхната безопасност, Фарос не носи отговорност за личните вещи на учениците. Курсистите трябва да се грижат за вещите си и да не ги оставят без надзор.
2. Поемаме грижата за децата 10 минути преди урока, когато родителят е предал детето на човек от персонала на съответния клон и 10 минути след урока, докато родителят го вземе. Разчитаме, че родителят е предупредил детето си, да се държи прилично и да не пречи на занятията преди влизане в час и след края на урока.
3. Родителите на деца под 15 години, трябва да представят декларация в началото на учебната година кой ще взима детето или дали то ще си тръгва само след учебните занятия.
IX. Информация и съобщения
1. Информация за грипни ваканции, отучвания и друга полезна информация, касаеща обучението, можете да намерите в сайта на Фарос (www.pharos.bg) в секция „Новини”.
2. Обща информация за курсовете и групите, учебния процес и допълнителни дейности би могла да се публикува във фейсбук страницата на Фарос. Окуражаваме учениците да участват във фейсбук групите на техните клонове, да споделят информация и да участват в задачите, които техните преподаватели поставят.
X. Сертификат и следващ курс на обучение
1. Сертификат за успешно усвоено езиково ниво получава всеки курсист, чиито резултати през учебната година покриват установените академични стандарти.
1.1. Сертификатът на Фарос е съобразен с изискванията на Европейската езикова рамка.
2. Програмата и нивото на курсиста за следващата учебна година се определя на база резултатите, постигнати през цялата учебна година, както и от финалния изпит.
XІ. Конфиденциалност и защита на лични данни
1. Фарос е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. За предоставянето на услугата обучение по чужд език, Фарос може да събира, обработва, използва и съхранява лични данни за курсиста, неговите родители/настойници, за своите вътрешни административни цели и подобряване качеството на предлаганите услуги. При записване за курс курсистът и неговите родители/настойници предоставят доброволно необходимите лични данни и се съгласяват да бъдат ползвани и съхранявани съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
2. Събраните лични данни не се предоставят на трета неоторизирана страна.
3. Фарос има право да снима учебния процес и допълнителните дейности, и да използва материалите за презентационни цели на своята дейност, както и за социалните мрежи и уебсайта на Фарос.
XІI. Предложения, жалби и молби
1. Предложения, жалби и молби могат да бъдат подадени на електронната поща чрез обратната връзка в уебсайта на Фарос. Подадените предложения, жалби или молби се разглеждат и решават не по-късно от един месец от получаването им.
2. Всяко оплакване, имащо връзка с пълноценното провеждане на учебния процес, може да се отправи до ръководството на клона или на тел.: 02 989 32 88.
Настоящите Общи условия се утвърждават със Заповед на Управителя и влизат в сила за всички нови и настоящи клиенти от 20 май 2016 г. Фарос прави общите си условия публични за клиентите си, като ги публикува в уеб страницата си (www.pharos.bg) и поставя на подходящи общодостъпни места във всеки един от клоновете си и предоставя достъп на клиента до тях при регистрация. Общите условия могат да бъдат променяни, като уведомяването на клиентите за промяната става чрез публикуването на променените Общи условия в уеб страницата на Фарос (www.pharos.bg).