fbpx

Политика за поверителност (Privacy Policy)

За нас

https://pharos.bg – Сигма 2000 Фарос ООД –  тел. 0981 20 07

 

Политика за поверителност и обработка на личните данни на училища за чуждоезиково обучение Фарос

 • Какво са лични данни?
  Съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), лични данни са всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко – чрез идентификационен номер (ЕГН, ЛНЧ, клиенти код и др.) или непряко. Непряко идентифициране е номерът на мобилния Ви телефон, имейл или пощенският Ви адрес, например.
 • Какво включва обработването на лични данни?
  Обработването на лични данни включва операции, извършвани с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
 • Цел и причини за събиране и обработка на лични данни
  Училища Фарос са администратор на лични данни по смисъла на разпоредбите на приложимото законодателство (Общия Регламент относно защитата на личните данни -Регламент (ЕС) 2016/679, Закон за защита на личните данни и др.).
  Като администратор на лични данни, ние стриктно, съвестно и съгласно всички законови разпоредби, събираме и обработваме личните данни на нашите клиенти само с намерението да бъдат изпълнени конкретни и законосъобразни цели, изрично посочени предварително.
  В училища Фарос не обработваме вторично получените лични данни. Разработили сме и сме въвели строги мерки за защита от незаконосъобразно използване на съхраняваните от нас данни.
  Прилаганите мерки за сигурност и ограничен достъп до предоставените ни данни целят предотвратяване досега на трети лица до личните Ви данни, случайно повреждане, унищожаване или загубване на предоставената ни информация.
  Когато, съгласно приложимото законодателство, сме длъжни да предоставяме информация на компетентни органи, също обработваме Ваши лични данни.
  Обработка на лични данни е на лице и за да изпълняваме задължения, произтичащи от счетоводното и данъчното законодателство. Това законодателство налага съставянето на определена счетоводна и търговска информация, включително съхраняването на тази информация за определен срок от време, както и всякакви други сведения и документи от значение за данъчното облагане.
  При изпълнение на това задължение необходимата информация и документи, които съдържат лични данни, се съхраняват за срокове, регулирани в данъчното и счетоводното законодателство на Република България.
  При уреждането на правни спорове, обработката на лични данни също е наложителна.
 • Опериране с лични данни – какви данни събираме и обработваме?
  За целите на извършване на чуждоезикови обучения, в училища Фарос събираме и обработваме следните лични данни:
  • трите Ви имена
  • телефонен номер
  • дата на раждане, ЕГН
  • имейл
  • адрес за кореспонденция
  • информация за вашите интереси и желания, които ни споделяте: например чрез формата за обратна връзка и с формулярите за кандидатстване за работа; чрез фейсбук или изпратени от Вас имейли на електронната ни поща
  • аудио-визуални данни – чрез публикуването на дейности и части от процесите, протичащи в класната стая, в социалните мрежи или на уеб страницата ни
  • медицинска информация (алергии, хронични заболявания и др.) с цел адекватно организиране на извънкласни дейности като летни лагери, работилници и др.
  • данни за Вашето онлайн поведение и предпочитания – публичният ни сайт използва ограничено „бисквитки“ (малки текстови файлове, изпращани от вашия компютър или електронно устройство, всеки път, когато посещавате сайта ни и уникални за браузъра, който използвате). Това е подробно описано в нашата Политика за употреба на „бисквитки“.
   Тези данни ни предоставяте доброволно чрез попълване на Заявление за записване за обучение по чужд език или декларация, в случаите, в които това е приложимо.
   Предоставянето на трите Ви имена, ЕГН и адрес е необходимо във връзка с идентифицирането Ви като клиент на училища Фарос и прилагането на правата и задълженията, които произтичат от извършването на обучителна услуга. В процеса на обработка на Заявлението за записване и с цел предотвратяване на злоупотреба с лични данни е възможно да бъде проверена валидността на документа Ви за самоличност.
   Информация за датата на раждане ни е необходима заради изискването съгласие за обработка на данни на дете, да бъде дадено от законните му настойници.
   Съхраняването и обработването Вашите име, имейл и телефонен номер са необходими с цел изпращане на адекватна информация, свързана с изпълнението на поетите от нас ангажименти за предоставяне на обучителна услуга. Това може да бъде, но не се изчерпва до, изпращане на информация за пропуснат учебен материал, уведомяване за отсъствия, напомняния, свързани със заплащане на услуги или възникнали непредвидени обстоятелства.
   В случай, че прекратите езиковото си обучение при нас, ние ще изтрием всички Ваши данни, за които няма законово основание за съхраняването им и не сте предоставили съгласие за запазването им.
   При изявено от Вас желание, ние бихме запазили вашите имейл адрес, телефон и контакти във Фейсбук, за да Ви изпращаме актуална информация за предстоящи обучения, събития,
   които организираме, новини или бюлетин, в който се обявяват всички валидни и предстоящи промоции свързани с дейността ни.
 • Прехвърляне на информация – на кого можем да предоставим личните Ви данни?
  Училища Фарос не споделят, продават, отдават, търгуват или прехвърлят лична информация, събрана от клиентите си.
  Училища Фарос се задължават без Вашето изрично съгласие да не предоставят на трети лица личните Ви данни, освен когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас или във връзка със свои законови задължения, например:
  Възможно е Ваши данни да бъдат прехвърлени като актив във връзка със сливане или продажба на бизнеса или като част от нашия бизнес, или като част от корпоративна реорганизация или други промени в корпоративното управление.
  Възможно е споделяне на лични данни между членовете на компании, от които училища Фарос са част, с цел да им се предостави възможност за извършване на специални функции от Ваше име, като например извършване на бизнес анализи, технически подобрения и обслужване.
  Личните данни, които сте ни предоставили или сме събрали доброволно от Вас, могат да бъдат предоставени на доставчиците на услуги, които ни подпомогат в извършваната от нас дейност или на наши доверени партньори, с които осъществяваме предлаганите от нас обучения, събития и сертификации.
  На доставчиците на услуги не се разрешава да запазят за тяхната собствена употреба или да ползват данните извън инструкциите ни, да ги задържат за по-дълго, отколкото е необходимо за извършване на посочената услуга.
  На трети страни или партньори ще бъде разрешено да получават само тази лична информация, от която се нуждаят, за да изпълняват своите функции от наше име. Това е възможно само при условие, че обработват лични данни в съответствие и при спазване на политиката ни.
  В случай на предаване на данни, училища Фарос, задължават трети лица, клиенти, служители и партньори, да поддържат конфиденциалност на информацията и да се ангажират, че Вашите лични данни се използват само за договорените цели и никога не се използват, за да ви идентифицират като личност, да се свързват с Вас или да Ви изпращат съобщения, извън целите, за които са им предоставени данните Ви.
 • Кога и с кого можем да споделяме информация за клиента?
  Личните Ви данни могат да бъдат предоставени на държавни органи (напр. на органи за контрол, за разкриване и предотвратяване на престъпления и нарушения), само когато е предвидено в закон и при условията, посочени в него.
 • Извършваме ли автоматизирана обработка на данни?
  Училища Фарос не извършват автоматизирана обработка на личните Ви данни, в това число и профилиране. Ще бъдете информирани, ако променим политиката си.
 • Период за съхранение на информацията преди тя да бъде унищожена
  В училища Фарос обработваме Ваши лични данни при наличието на съответна цел, която налага това. Когато целта не е налице повече, и няма нужда от доказване на извършването ѝ, училища Фарос ще престанат да обработват, в това число да съхраняват личните Ви данни.
  В зависимост от основанието и целта за обработване на личните Ви данни срокът на съхранението им е различен.
  Минималният законов срок за съхранение на данни е 5 години.
  Срокът за съхранение на данни може да е по-дълъг, когато е необходимо, за да упражним нашите права или други наши законосъобразни интереси.
  В случаите, когато няма законово определен срок, периодът на съхранение на данни може да е и по-кратък.
 • Кога и как променяме политиката си за поверителност?
  За всички извършени промени в тази Политика за поверителност и защита на лични данни училища Фарос ще информират на сайта си на адрес www.pharos.bg. Новите документи ще бъдат налични и във всеки един от клоновете ни.
 • Имате ли задължение да ни предоставите личните си данни?
  С оглед предоставяне на продукти и услуги и за встъпването в договорни правоотношения, ние събираме и обработваме Ваши лични данни. Обработваме ги и с оглед изпълнение на законови задължения на училища Фарос. В случай на отказ от предоставяне на изискани лични данни за тези цели, училища Фарос няма да бъдат в състояние да Ви предоставят своите продукти и услуги.
 • Права на клиента във връзка с неговите лични данни:
  Право на достъп до личните данни
  Това право дава възможност на клиента по всяко време да получи информация дали се съхраняват негови лични данни, целите за които се обработват, какви категории лични данни се обработват, получателите, пред които са разкрити личните данни, предвидения срок, за който ще се съхраняват, съществува ли автоматизирано вземане на решения и профилиране на данните. Когато личните данни не се събират от субекта на данните, всякаква налична информация за техния източник; когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок; съществуването на право да се изиска от училища Фарос коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или да се направи възражение срещу такова обработване.
  Право на коригиране
  Субектът на данни има право да поиска от училища Фарос да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.
  Право на оттегляне
  Ако сте дали съгласие за използване на Вашите данни, можете да го оттеглите по всяко време с действие занапред, без да е необходимо да посочвате причини. Оттеглянето на съгласие за предоставяне на лични данни става в писмен вид.
  Право на изтриване на данните
  Имате право да поискате да изтрием Вашите данни , когато:
  • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
  • сте оттеглили своето съгласие, на което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
  • субектът на данните възразява срещу обработването и не са налице законни основания за това обработване, които да имат преимущество;
  • ако е имало случаи лични данни да са били обработвани незаконосъобразно;
  • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо училища Фарос;
 • Данните Ви ще бъдат изтрити в разумен срок, веднага след като се уверим, че не са налице други основания, които налагат обработването или съхраняването им. След изтриването на Вашите данни повече не е възможно предоставяне на информация.
 • Право на ограничаване на обработването
  При определени случаи-напр. при оспорване от Ваша страна на точността на данните, при проверка на основанията за съхраняването им и др.- Вие имате право да поискате да ограничим обработването на личните Ви данни. По време на ограничението, ние можем само да съхраняваме личните данни, а останалите дейности по обработването им са възможни само със съгласието Ви.
  Право на преносимост на данните
  Вие имате право да получите личните данни, които ви засягат и които вие сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато:
  Обработването е основано на съгласие или в изпълнение на договорно задължение;
 • Обработването се извършва по автоматизиран начин. Пряко прехвърляне на данните се извършва само ако това е технически осъществимо.
  Право на възражение
  Вие имате право по всяко време да възразите срещу обработката на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, включително и профилиране, както и в случаите, при които данните Ви се обработват на основание изпълнение на задача от обществен интерес или обработването е необходимо за целите на наши законови интереси.
  Право на жалба или молба до Комисията за защита личните данни:
  Вие имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни, ако считате, че училища Фарос са нарушили по някакъв начин правата Ви и можете да обжалвате действия и актове на училища Фарос по административен или съдебен ред.
  Контакти на Комисията за защита на личните данни:
  София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
  Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518
  Електронна поща: kzld@cpdp.bg
  Интернет страница: www.cpdp.bg
  Можете да упражните Вашите права по всяко време на обработване на личните Ви данни. Училища Фарос ще Ви отговорят безплатно и без ненужно забавяне и във всички случаи в срок най-късно до един месец от получаване на Вашето искане за упражняване на права. Ако училища Фарос не предприемат действия по искането Ви ще Ви уведомим за причините да не предприеме действия и за възможността за подаване на жалба до надзорен орган и търсене на защита по съдебен ред. Ако исканията са явно неоснователни и прекомерни, особено поради повтарящия характер, училища Фарос си запазват правото да начислят такса, съгласно Тарифата си и ще разгледа искането Ви едва след заплащане на дължимата такса.
 • Контакт с нас:
  При нужда от информация свързана със съхраняването и обработката на Вашите лични данни, както и желание да упражните което и да е от изброените по-горе права, можете да се свържете с нас на:
  адрес:София, бул. Патриарх Евтимий 61, ет. 3, ап. 5
  тел. : 02/ 980 10 73; 02/ 981 20 07
  e-mail:centraloffice@pharos.bg

Политика За „Бисквитките”

За да подобрим представянето на уеб сайта си и Вашето потребителско преживяване, понякога използваме HTTP-бисквитки (HTTP cookies), или просто бисквитки. С използването на сайта Вие се съгласявате с това.
 
Какво представляват бисквитките
Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате нашия уеб сайт. Те позволяват на уеб сайта да запаметява Вашите действия и предпочитания, за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга, което ни помага да Ви предоставяме съдържание, което смятаме, че ще бъде полезно и интересно за Вас.
 
Как и какви бисквитки използваме
 
Функционални бисквитки
Използваме бисквитки, които позволяват на уеб сайта да запаметява Вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, възраст, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.
 
Бисквитки за сигурност
Използваме бисквитки от гледна точка на сигурност, чиято цел е да предотвратяват измамническо използване на идентификационни данни за вход, както и за защита информацията от неупълномощени страни.
 
Анализиращи бисквитки
Използваме Анализиращи бисквитки, които ни помагат да подобрим работа и ефективността на Интернет страницата си като чрез тях събираме информация относно броя на уникалните посещения, статистически данни за употребата на Интернет страницата, най-разглеждани, скоро разглеждани страници.
 
Бисквитки на трети страни
Използваме бисквитки на трети страни, които позволяват харесване или споделяне на съдържание в Социалните мрежи, бисквитки от Google Analytics, които помагат за проследяване трафика на уеб сайта и други бисквитки свързани с външни системи и сайтове интегрирани към уеб сайта.
 
Рекламни бисквитки
Използваме бисквитки, които на база Вашето поведение в нашия уеб сайт може да Ви показват реклами, които предполагаме, че отговарят на Вашите предпочитания и интереси.
 
Лични данни от бисквитките
Личните данни събрани от бисвкитките се използват единствено и само за осъществяването на конкретни функции в сайта, свързани със самия потребител.
 
Как да управлявате бисквитките
Повечето стандартни браузъри дават възможност да променяте настройките за „бисквитки“. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню “опции” или “предпочитания” на вашия браузър. Повече информация относно това как да управлявате бисквитки (включително да как да ги изтриете) според вида на браузъра, който ползвате, може да намерите на следните линкове:
Internet Explorer – https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10
Firefox – https://support.mozilla.org/t5/How-To/Cookies/ta-p/16348
Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref_topic=14666
Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US
iOS – https://support.apple.com/en-us/HT201265
Лесно можете да приемете или откажете бисквитките на нашия сайт, като щракнете върху една от следните връзки: Приемам бисквитките / Отказвам бисквитките.Моля да имате предвид, че ограничаването и спирането на бисквитките, може да доведе до спиране на функционалности, некоректна работа и ограничаване на потребителското Ви преживяване с нашия уеб сайт.
Повече информация
Повече информация за това как „бисквитките“ се използват в Интернет пространството може да намерите тук: www.aboutcookies.org.

 

Заявка и доставка на учебници

Моля, имайте предвид, че когато изпращате заявка за учебници чрез формата, съобщените от Вас данни (Вашето име, Вашия телефон, Вашия адрес и имейл адрес) се обработват от нас (използваме Google Drive/Google Sheets за обработката на заявките. Можете да видите тяхната Политика за поверителност тук : https://policies.google.com/privacy?hl=en.), само за да можем да изпълним Вашата заявка и да изпратим избраните учебници до Ваш адрес. Ние се ангажираме да изтрием запазените във връзка с това данни, след като обработването им вече не е необходимо или ще ограничим обработката, ако има законови задължения за съхранение. 

Вижте тук всички условия за доставка на учебниците на училища ФАРОС.